Fashion Industry in the Context of Sustainable Development: Eco-Products, Conscious Consumption and Management

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31866/2709-846x.2.2021.246752

Keywords:

fashion industry, sustainable development, eco-products, conscious consumption, management

Abstract

Introduction. The relevance of the study is due to the need to select management tools for the formation of environmentally conscious consumption of the fashion industry products, which is developing dynamically and rapidly, which will contribute to the preservation of the resource potential of not only the country but also the planet as a whole. Purpose and methods. The purpose of the article is to substantiate the role and importance of eco-products, conscious consumption, and management in the context of the fashion industry’s sustainable development. The methodological basis of the study is an interdisciplinary approach to the consideration of the problem of managing the conscious consumption of eco-fashion products when its economic, environmental, technical, organizational, social, psychological, and physiological functions are realized in the relationship. Results. Perspective trends in the fashion industry development from the point of view of conscious rational and ecological consumption of clothing have been identified. The role of a socially responsible attitude to clothing production, which affects the ecology of the environment, is substantiated. The theoretical bases of sustainable development and progress of the Ukrainian fashion industry on the example of formation and promotion of Ukrainian designers’ fashion brands are considered. Conclusions. As a result of the conducted study, the main motives for creating eco-products in the fashion industry, as well as the main environmental concepts, are outlined. The importance of choosing optimal tools and management strategies aimed at greening the production of eco-products was determined by the fashion industry enterprises. The scientific novelty of the study consists in the interdisciplinary deepening of the theoretical provisions of production management and conscious consumption of the fashion industry eco-products in the conditions of greening the public space.

Author Biographies

Oleksandra Kulakova, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Master Student

Оlena Kostiuchenko, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Assoc. Professor, DSc

Olena Tymoshenko, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Assoc. Professor, DSc

References

Аgafonova, Zh. V. (2011). Ekologicheskіe Problemy v Dizayne Odezhdy [Environmental Problems in Clothing Design]. Arkhitekton, 2(34), Retrieved from http://archvuz.ru/2011_22/7 (in Russ.).

Chekhnii, O., & Slobodianyk, D. (2020). Ukrainian Women in Vogue ua (Trans. in Eng.). Kyiv: ArtHuss (in Ukr.).

Chuprina, N. V. (2014). Resursozberezhennia yak Pryntsyp Rozrobky Ekolohichno Oriientovanoho Modnoho Odiahu v Industrii Mody [Resource-Saving as an Elaboration Principle of Ecologicaly Oriented Fashionable Clothes in Fashion Industry]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Tekhnolohii ta Dyzainu [Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design], 5(79), 219-224 (in Ukr.).

Claudio, L. (2007). Waste Couture: Vplyv Shveinoi Promyslovosti na Navkolyshnie Seredovyshche [Waste Couture: Environmental Impact of the Clothing Industry. Perspektyvy Okhorony Navkolyshnʹoho Seredovyshcha [Environmental Health Perspectives], 115(9), doi: https://doi.org/10.1289/ehp.115-a449 (in Ukr.).

Fashion Club Ukraine (2020, August 19). Ukrainian Fashion Week. No Season, Retrieved from http://fashion-club.com.ua/ufwnoss (in Ukr.).

Forbes (2018). Zhurnal Forbs Vkliuchyv Brend Ruslan Baginskiy do Spysku Naiperspektyvnishykh [Magazine Forbes Included the Ruslan Baginskiy Brand to the List of the Most Promising], Retrieved from https://cutt.ly/Vj0uydE (in Ukr.).

Halushka, K. O., & Kondratenko, N. D. (2020). Osoblyvosti Vyrobnytstva Stiikoho Odiahu ta Yoho Stratehichnoho Marketynhu u Sferi Mody [Features of Sustainable Clothing Production and its Strategic Marketing in the Fashion Field]. Tekhnolohii ta Dyzain [Technology and Design], 3(36), 1-10 (in Ukr.).

Illiashenko, S. M. (2012). Ekolohichnist yak Chynnyk Konkurentospromozhnosti Produktsii [Eco-Friendliness as a Factor of Product's Competitiveness]. Aktualni Problemy Ekonomiky [Current Economic Problems], 9(135), 143-150 (in Ukr.).

Illiashenko, S. M. (2017). Marketynhovi Zasady Vprovadzhennia Ekolohichnykh Innovatsii [Marketing Principles of Ecological Innovations Introduction]. Sumy: Papirus (in Ukr.).

Karpinskaya, Yu. (2011). Ekologicheskie Issledovaniya «EKO Omnibus» ot IRS Group [Environmental Studies "ECO Omnibus" from the IRS Group]. Marketingovye Issledovaniya v Ukraine [Marketing Research in Ukraine], 1, 50-56 (in Russ.).

Kostiuchenko, O. V. (2017). Feshn-Brend yak Rezultat Proektnoi Diialnosti v Industrii Mody [Fashion Brand as a Result of Project Activities in the Fashion Industry]. Aktualni Problemy Psykholohii [Current Problems of Psychology], 1(46), 77-81 (in Ukr.).

Meffert, G., & Kirgeorg, M. (2002). Zelenyy Marketing [Green Marketing] Marketing. St. Petersburg: Piter, 967-991 (in Russ.).

Nikolayeva, T. V. (2013). Zastosuvannya Pryntsypiv Enerhozberezhennya u Khudozhnʹomu Konstruyuvanni Odyahu z Vykorystannyam Bioanalohiv [Application of Energy-Saving Principles in Artistic Clothing Design with the Bioanalogs Use] Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Tekhnolohii ta Dyzainu [Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design], 6(74), 238-244 (in Ukr.).

Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 94-109, doi: https://doi.org/10.1177/0002716207311699.

Prokopenko, O. V. (2008). Ekolohizatsiia Innovatsiinoi Diialnosti: Motyvatsiinyi Pidkhid [Greening of Innovative Activity: Motivational Approach]. Sumy: Universytetska knyha (in Ukr.).

Prokopenko, O. V., & Alekseienko, O. D. (2006). Analiz Hotovnosti Spozhyvachiv do Splaty Tsinovoi Nadbavky za Ekolohichnist Tovariv Riznoho Typu [Analysis of Consumers Readiness to Pay Price Premiums for the Environmental Friendliness of Various Types of Goods] Mekhanizm Rehuliuvannia Ekonomiky [The Mechanism of Economic Regulation], 2, 33-38 (in Ukr.).

Prymak, T. O. (2011). Eko Marketynh: Svitovi ta Ukrainski Realii [Eco-marketing: World and Ukrainian Realities]. Problemy i Perspektyvy Rynkovo Oriientovanoho Upravlinnia Innovatsiinym Rozvytkom [Problems and Prospects of Market-Oriented Management of Innovation Development] (S. M. Illiashenko, Ed.). Sumy: Papirus, 564-589 (in Ukr.).

Rabimov, S. (2017, Desember 6). Global Fashion Capitals: The Rise of Kiev [Blog], Retrieved from https://cutt.ly/mc1x62x (in Ukr.).

Skrypchuk, P. (2006). Ekonomichni Mekhanizmy Ekolohichnoho Markuvannia [Ecological Labeling Economic Mechanisms] Formuvannya Rynkovoyi Ekonomiky [Formation of a Market Economy], 1, 301-310 (in Ukr.).

Solovei, T. (2020). Kruhlyi Stil BURO: Shcho Hlianets Robyt iz Kulturnoiu Spadshchynoiu [BURO Round Table: What Does Gloss Do to Cultural Heritage]. BURO, Retrieved from https://www.buro247.ua/fashion/buro-interview-magazine-and-heritage.html?fbclid=IwAR30GKF3_IX3Wn6AMwtGqCdDjxtInUh50wPSgJuadCtksRpgdArs3kr7zAo (in Ukr.).

Solovieva, V. A., Kyshko, V. A., & Maiorova, A. N. (2018). Nefinansova Zvitnist ta yiyi Rol u Diyalnosti Torhovykh Kompaniy [Non-financial Reporting and its Role in Trading Companies Activities] Ekonomika ta Pidpryіemnytstvo [Economics and Entrepreneurship], 9(98), 236-240 (in Ukr.).

The Fashion Pact (2020, October 12). The Fashion Pact: First Steps Towards Industry Transformation, Retrieved from https://thefashionpact.org/wpcontent/uploads/2020/10/038906e111abca13dce4c77d419e4f21.pdf.

Tyunik, O. R., & Nikishin, A. F. (2015). Regional'nyy Aspekt v Zadache Povysheniya Effektivnosti Deyatel'nosti Torgovykh Organizatsiy [The Regional Aspect in the Task of Increasing Trade Organizations Efficiency]. Problemy Sotsial'no-ekonomicheskogo Razvitiya Regionov [Problems of Regions’ Socio-Economic Development]. Ufa: Aeterna, 35-37 (in Russ.).

Ukrinform (2019, November 1). Moda ta Ekolohiia: Kseniiu Shnaider Zaprosyly na Kruhlyi Stil The New York Times [Fashion and Ecology: Ksenia Schneider was Invited to The New York Times Round Table], Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2810353-moda-ta-ekologia-kseniu-snajder-zaprosili-na-kruglij-stil-the-new-york-times.html (in Ukr.).

United Nationals Climate Change (2021, November 5). Fashion Industry Charter for Climate Action, Retrieved from https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ Fashion%20Industry%20Carter%20for%20Climate%20Action_2021.pdf.

Vogue (2018, May 7). Chto Takoe Ustoychivoe Razvitie: Primer Fashion-kholdinga Kering [What is Sustainable Development: an Example of the Kering Fashion Holding], Retrieved from https://vogue.ua/article/fashion/brend/chto-takoe-ustoychivoe-razvitie-primer-fashion-holdinga-kering.html (in Ukr.).

Voronkova, A. I. (2019). Moda i Politychna Sotsializatsiia u Suchasnomu Suspilstvi: Osnovni Napriamy Vzaiemodii [Fashion and Political Socialization in Modern Society: Main Directions of Interaction]. Suchasne Suspilstvo [Modern Society], 1(17), 39-50 (in Ukr.).

Zhelyabin, O. (n.d.). Istoriya Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days [History of Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days], Retrieved from https://90-60-90.in.ua/moda/101-istoriya-mercedes-benz-kiev-fashion-days (in Ukr.).

Downloads

Published

2021-12-10

How to Cite

Kulakova, O. ., Kostiuchenko О. ., & Tymoshenko, O. . (2021). Fashion Industry in the Context of Sustainable Development: Eco-Products, Conscious Consumption and Management. Socio-Cultural Management Journal, 4(2), 126–142. https://doi.org/10.31866/2709-846x.2.2021.246752

Issue

Section

PRACTICAL ASPECTS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY MANAGEMENT