Cognitive Stylistic Component of Socio-Cultural Activity Manager Training

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235689

Keywords:

cognitive style, cognitive-stylistic component, educational and cognitive activity, cognitive sphere, professional formation and personality development, manager, socio-cultural activity

Abstract

Introduction. The relevance of the study is due to the need to train managers with a systemic adaptive ability to operate with technologies, knowledge, and information, the ability to change and adapt to new needs of socio-cultural reality in terms of integration into the global information space. Purpose and methods. The purpose of the article is to determine the cognitive and stylistic features of the manager's personality, substantiate their role in his professional formation and development in the learning environment. The methodological basis is the principles of scientific knowledge (determinism, system, development), the provisions of activity, system, and personality-oriented approaches. Results. The researchers systematized scientific approaches to the cognitive styles’ definition, substantiated their role in professional development and manager's personality development. Cognitive styles are defined as cognition strategies, cognitive-stylistic dimension of personality, which determines the ways of setting and solving problems, decision-making and goal-setting. The psychological parameters and characteristics of cognitive-stylistic features are singled out, the factors of cognitive-stylistic development of the manager's personality in the training conditions are determined. Conclusions. The scientific novelty consists in concepts’ definition of professional formation cognitive-stylistic component and the manager's personality development and in highlighting the optimal parameters and characteristics of cognitive styles for its successful functioning. The practical significance of the study is to reveal the possibilities of applying knowledge about cognitive and stylistic features in the learning optimization, cognitive activity development of the socio-cultural sphere managers.

References

Bogoyavlenskaya, D. B., & Susokolova, I. A. (2006). K Voprosu o Divergentnom Myishlenii [On the Question of Divergent Thinking]. Psihologicheskaya Nauka i Obrazovanie [Psychological Science and Education], 11(1), 85-96 (in Russ.).

Bondar, S. (2016). Kohnityvni Styli Osobystosti v Komunikatyvnii Diialnosti Studentiv [Cognitive Personality Styles in Students' Communicative Activities]. Internet-Osvita-Nauka-2016 (ION-2016): Desiata Mizhnarodna Naukovo-Praktychna Konferentsiia [Internet-Education-Science (IES-2016): Tenth International Scientific and Practical Conference]. Vinnytsia: VNTU, 209-210 (in Ukr.).

Broverman, D. M. (1960). Dimensions of Cognitive Style. Journal of Personality, 28(2), 167-185, doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1960.tb01611.x.

Bryl, M. (2018). Menedzher Sotsiokulturnoi Diialnosti yak Subiekt Innovatsii [Manager of Social and Cultural Activity as a Subject of Innovation]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Kultury i Mystetstv. Seriia: Menedzhment Sotsiokulturnoi Diialnosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural Activity], 1(1), 41-52, doi: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2018.143386 (in Ukr.).

Craig, G. J., & Baukum, D. (2006). Psikhoolgiya Razvitiya [Human Development] (T. V. Prokhorenko, Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Dorfman, L. Ya., Druzhinina, V. N., & Korostelyanin, K. (1998). Stil' Cheloveka: Psikhologicheskii Analiz [Human Style: Psychological Analysis]. Moscow: Smysl (in Russ.).

Dyba, O. P. (2018). Komunikatyvna Kompetentnist yak Skladova Profesiinosti Menedzhera Kultury [Communicative Competence as a Professional Composition of Manager of Culture]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia [Library Science. Record Studies. Informology], 3, 103-111, doi: https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2018.150946 (in Ukr.).

Erikson, E. H. (2006). Identichnost: Yunost i Krizis [Identity: Youth and Сrisis] (A. V. Tolstykh, Trans. in Eng.). Moscow: Flinta (in Russ.).

Ermolaeva-Tomina, L. B. (2001). Kreativnost' kak Realizatsiya Potentsial'nykh Vozmozhnostei Cheloveka [Creativity as the Realization of Human Potential]. Sovremennye Tekhnologii Obucheniya Khudozhestvenno-Graficheskim Distsiplinam [Modern Technologies of Teaching Art and Graphic Disciplines]. Moscow: Prometei (in Russ).

Fedotova, T., & Kulchytska, A. (2020). Osoblyvosti Vyiavu Kohnityvno-Stylovykh Kharakterystyk ta Kreatyvnosti v Publichnykh Sluzhbovtsiv [Features of Manifestation of Cognitive-Stylistic Characteristics and Creativity in Public Servants]. Psykholohichni Perspektyvy [Psychological Prospects Journal], 36, 208-224, doi: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2020-36-208-224 (in Ukr.).

Galiakberova, A. A., & Galyamova, E. Kh. (2019). Cognitive Styles in Solving Educational Tasks. Journal of History Culture and Art Research, 8(4), 371-381, doi: https://doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2385.

Gardner, R. W. (1953). Cognitive Style in Categorizing Behavior. Journal of Personality, 22, 214-233, doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1953.tb01807.x.

Gardner, R. W., Jackson, D. N., & Messick, S. J. (1960). Personality Organization in Cognitive Controls and Intellectual Abilities. Psychological Issues, 2(8), 149.

Guilford, J. P. (1958). New Frontiers of Testing in the Discovery and Development of Human Talent. Seventh Annual Western Regional Conference on Testing Problems. Los Angeles, 20-32.

Guseva, T. A. (2009). Stili Poznavatel'noi Aktivnosti Lichnosti Studentov [Styles of Cognitive Activity of Students' Personality]. PhD Dissertation. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University (in Russ.).

Harvey, O. J., Hunt, D. E., & Schroder, H. M. (1961). Conceptual Systems and Personality Organization. New York: Wiley.

Honey, P., & Mumford, A. (1988). The Manual of Learning Styles. London: Peter Honey Associates.

Hryhorchuk, T. V. (2018). Formuvannia Profesiohram Menedzheriv Sotsiokulturnoi Sfery [Manager’s of Socio-Cultural Sphere Professiogram Developing]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Kultury i Mystetstv. Seriia: Menedzhment Sotsiokulturnoi Diialnosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural Activity], 1(2), 90-106, doi: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149468 (in Ukr.).

Hurch, L. (2006). Perspektyvy Pidhotovky Konkurentospromozhnykh Menedzheriv u Konteksti Formuvannia Zahalnoievropeiskoho Osvitnoho Prostoru [Prospects for Training Competitive Managers in the Context of the Formation of a Pan-European Educational Space]. Personal [Personnel], 6, 11-16 (in Ukr.).

Kagan, J. (1966). Reflection-Impulsivity: The Generality and Dynamics of Conceptual Tempo. Journal of Abnormal Psychology, 71(1), 17-24, doi: https://doi.org/10.1037/h0022886.

Kalamazh, R. V. (2012). Kohnityvno-Stylovyi Vymir u Psykholohichnykh Doslidzhenniakh [Cognitive-Stylistic Dimension in Psychological Research]. Naukovi Zapysky Natsionalnoho Universytetu “Ostrozka Akademiia”. Seriia “Psykholohiia i Pedahohika” [Scientific Notes of the National University “Ostroh Academy”. Series “Psychology and Pedagogy”], 20, 32-41 (in Ukr.).

Karamushka, L. M., Fil, O. A., & Bleshmudt, P. P. (2012). Kohnityvnyi Komponent Psykholohichnoi Hotovnosti do Roboty v Komandi Personalu Bankivskykh Struktur: Riven i Chynnyky Rozvytku [Cognitive Component of Psychological Readiness to Work in a Team of Staff of Banking Structures: Level and Factors of Development]. Pravnychyi Visnyk Universytetu “KROK” [Legal Bulletin of KROK University], 11, 109-117 (in Ukr.).

Karpov, A. V. (2004). Psikhologiya Refleksivnykh Mekhanizmov Deyatel'nosti [Psychology of Reflexive Mechanisms of Activity]. Moscow: Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences (in Russ.).

Kholodnaya, M. A. (2004). Kognitivnye Stili: O Prirode Individual'nogo Uma [Cognitive Styles: On the Nature of the Individual Mind]. St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Kholodnaya, М. А. (1989). Tipyi Intellektualnoy Aktivnosti: Stilevyie i Produktivnyie Harakteristiki [Types of Intellectual Activity: Style and Productivity Characteristics]. Psihologo-Pedagogicheskie Problemyi Vyisshey i Sredney Shkoly. [Psychological and Pedagogical Problems of Higher and Secondary Schools]. Tomsk, 19-33 (in Russ.).

Klaus, G. (1987). Vvedenie v Differentsial'nuyu Psikhologiyu Ucheniya [Introduction to Differential Psychology of Learning] (E. Yu. Patyaeva, Trans. in Germ.). Moscow: Pedagogika (in Russ.).

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). The Learning Way: Meta-Cognitive Aspects of Experiential Learning. Simulation & Gaming, 40(3), 297-327, doi: https://doi.org/10.1177/1046878108325713.

Kolb, D. A. (1985). Learning Style Inventory. Boston: Hay Group.

Kornilova, T. V., & Paramei, G. V. (1989). Podkhody k Izucheniyu Kognitivnykh Stilei: Dvadtsat' Let Spustya [Approaches to Studying Cognitive Styles: Twenty Years Later]. Voprosy Psikhologii [Psychology Issues], 6, 140-147 (in Russ.).

Kostiuk, H. S. (1989). Navchalno-Vykhovnyi Protses i Psykhichnyi Rozvytok Osobystosti [Educational Process and Mental Development of Personality]. Kyiv: Radianska Shkola (in Ukr.).

Kostruba, N. (2020). Kohnityvno-Stylova Kharakterystyka Komunikatyvnoi Kompetentnosti Studenta [Cognitive Style and Communicative Competence of Students]. Psykholohichni Perspektyvy [Psychological Prospects Journal], 35, 68-82, doi: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2020-35-68-82 (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V. (2017). Psykholohichnyi Suprovid Profesiinoi Realizatsii Fakhivtsia Industrii Mody [Psychological Support of Professional Realization of a Specialist in the Fashion Industry]. Psykholohichnyi Chasopys [Psychological Journal], 3(1), 86-96 (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V. (2018a). Psykholohichna Hotovnist Menedzhera do Upravlinnia Proektnoiu Diialnistiu [Psychological Readiness of the Manager for Project Activity Management]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Kultury i Mystetstv. Seriia: Menedzhment Sotsiokulturnoi Diialnosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural Activity], 1(1), 25-41 (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V. (2018b). Psykholoho-Pedahohichnyi Suprovid Samorozvytku Osobystosti Maibutnoho Fakhivtsia Industrii Mody [Psychological and Pedagogical Support of the Self-Development of the Personality of the Future Specialist of the Fashion Industry]. Modern Education Space: the Transformation of National Models in Terms of Integration: II International Scientific Conference. Leipzig: Leipzig University, 114-117 (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V. (2018c). Vyznachalni Sotsialno-Psykholohichni Faktory Efektyvnoho Upravlinnia Komandoiu [Determining Socio-Psychological Factors of Effective Team Management]. Psykholoho-Pedahohichni Problemy Stanovlennia Suchasnoho Fakhivtsia: IV Mizhnarodna Naukovo-Praktychna Konferentsiia [Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation: IV International Scientific and Practical Conference]. Kharkiv: KhOHOKZ, 42-48, doi: https://doi.org/10.26697/9786177089017.2018.42 (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V. (2019). Metaforyzatsiia yak Psykholohichnyi Resurs Potentsiinosti Maibutnoho Fakhivtsia [Metaphorization as a Psychological Resource of Potentiality of the Future Specialist]. International Journal of Education аnd Science, 2(2), 49, doi: https://doi.org/10.26697/ijes.2019.2.35 (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V., & Dykhnych, L. P. (2016). Psykholohiia Efektyvnosti Fakhivtsia Industrii Mody [Psychology of Efficiency of a Specialist in the Fashion Industry]. Kyiv: Lіra-K (in Ukr.).

Kostiuchenko, O. V. (2020). Psykholoho-Pedahohichni Skladovi v Systemi Suchasnykh Tekhnolohii Navchannia u Vyshi [Psychological and Pedagogical Components in the System of Modern Technologies of Higher Education]. Problemy ta Perspektyvy Rozvytku Suchasnoi Nauky v Krainakh Yevropy ta Azii: XXX Mizhnarodna Naukovo-Praktychna Internet-Konferentsiia [Problems and Prospects for the Development of Modern Science in Europe and Asia: XXX International Scientific and Practical Internet Conference]. Pereiaslav: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, 110-112, Retrieved from http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/80/conference_30-30.9.2020.pdf (in Ukr.).

Kozhevnikov, M. (2007). Cognitive Styles in the Context of Modern Psychology: Toward an Integrated Framework of Cognitive Style. Psychological Bulletin, 133(3), 464-481, doi: https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.3.464.

Kutsenko L. M. (2002). Kohnityvnyi Styl yak Instrument Strukturuvannia Piznavalnoho Dosvidu Osobystosti [Cognitive Style as a Tool for Structuring the Cognitive Experience of the Individual]. Problemy Zahalnoi ta Pedahohichnoi Psykholohii [Problems of General and Pedagogical Psychology], 3(9), 30-40 (in Ukr.).

Liedtke, J., & Fromhage, L. (2019). Modelling the Evolution of Cognitive Styles. BMC Evolutionary Biology, 19, 234, doi: https://doi.org/10.1186/s12862-019-1565-2.

Lysakova, I. (2013). Indyvidualno-Psykholohichni Peredumovy Pidhotovky Menedzhera Sotsiokulturnoi Diialnosti [Individual-Psychological Prerequisites of Training the Manager of Social and Cultural Activity]. Visnyk Instytutu Rozvytku Dytyny [Bulletin of the Institute of Child Development], 28, 158-162 (in Ukr.).

Maksymenko, S. D. (2006). Geneza Zdiisnennia Osobystosti [Genesis of Personality Realization]. Kyiv: KMM (in Ukr.).

Maksymenko, S. D., & Pasichnyk, I. D. (2010). Rol Kohnityvno-Stylovykh Osoblyvostei Osobystosti v Protsesi Navchalnoi Diialnosti [The Role of Cognitive and Stylistic Features of the Individual in the Learning Process]. Naukovi Zapysky Natsionalnoho Universytetu “Ostrozka Akademiia”. Seriia “Psykholohiia i Pedahohika”[Scientific Notes of the National University “Ostroh Academy”. Series “Psychology and Pedagogy”], 14, 3-10 (in Ukr.).

Martynyshyn, Ya. M., & Kostyuchenko, O. V. (2018). Proektnyi Menedzhment yak Stratehichnyi Instrument Rozvytku Sotsiokulturnoi Sfery [Project Management as Strategic Instrument for Socio-Cultural Sphere Development]. Visnyk Natsionalnoi Akademii Kerivnykh Kadriv Kultury i Mystetstv [National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald], 4, 84-89 (in Ukr.).

Martynyshyn,Ya. M., & Kovalenko, Ye. Ya. (2018). Mystetstvo Upravlinnia y Osvitni Tekhnolohii Pidhotovky Menedzheriv Sotsiokulturnoi Diialnosti [Art of Management and Educational Technologies of Training of Managers of Social and Cultural Activity]. Bila Tserkva: Publisher Pshonkivskyi O.V. (in Ukr.).

Moliako, V. (2004). Psykholohichna Teoriia Tvorchosti [Psychological Theory of Creativity]. Obdarovana Dytyna [Gifted child], 6, 2-9 (in Ukr.).

Moliako, V. (2007). Tvorcheskaya Konstruktologiya (Prolegomeny) [Creative Constructology (Prolegomena)]. Kyiv: Osvita Ukrainy (in Russ.).

Molyako, V.A. (1994)/ Problemyi psihologii tvorchestva i razrabotka podhoda k izucheniyu odarennosti [Problems of the psychology of creativity and the development of an approach to the study of giftedness]. Voprosyi psihologii [Psychology issues], 5, 86-95. (in Russ.).

Morosanova, V. I. (2010). Individual'nye Osobennosti Osoznannoi Samoregulyatsii Proizvol'noi Aktivnosti Cheloveka [Individual Characteristics of Conscious Self-Regulation of Voluntary Human Activity]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [Moscow University Psychology Bulletin], 1, 36-45 (in Russ.).

Moskalov, M. V. (2015). Psykholohichnyi Suprovid Vkhodzhennia Molodykh Pedahohiv v Osvitniu Orhanizatsiiu [Psychological Support of Young Teachers Entering an Educational Organization]. ScienceRise, 11(1), 69-74, doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.53479 (in Ukr.).

Naprasna, O. B. (2004). Indyvidualno-Psykholohichni Osoblyvosti Kohnityvno-Stylovykh Kharakterystyk Navchalnoi Diialnosti Studentiv [Individual-Psychological Features of Cognitive-Stylistic Characteristics of Students' Educational Activity]. PhD Dissertation. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (in Ukr.).

Olenina, O. Yu. (2013). Kontseptsiia Pidhotovky Menedzheriv Sotsiokulturnoi Diialnosti v Umovakh Formuvannia Suspilstva Znan [The Concept of Training of Managers of Social and Cultural Activity in the Conditions of Formation of a Knowledge Society]. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], 42(2), 41-49 (in Ukr.).

Palii, A. A. (2010) Dyferentsialna Psykholohiia [Differential Psychology], 2nd ed. Kyiv: Akademvydav (in Ukr.).

Palii, A. A. (2011). Kohnityvni Styli yak Determinanty Formuvannia Osobystisnykh Rys [Cognitive Styles as Determinants of Personality Traits]. Zbirnyk Naukovykh Prats: Filosofiia, Sotsiolohiia, Psykholohiia [Collection of Scientific Works: Philosophy, Sociology, Psychology], 16(2), 58-65 (in Ukr.).

Petrova, I. V. (2019). Profesiina Pidhotovka Ivent-Menedzheriv u Konteksti Dualnoi Formy Zdobuttia Osvity [Professional Training of Event-Managers in the Context of Dual Form of Acquiring Education]. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu Kultury i Mystetstv. Seriia: Menedzhment Sotsiokulturnoi Diialnosti [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural Activity], 2(1), 82-104, doi: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170657 (in Ukr.).

Pisotskyi, O. P. (2008). Kohnityvnyi Styl yak Chynnyk Rozvytku Intelektualnoho Potentsialu Maibutnoho Praktychnoho Psykholoha [Cognitive Style as a Factor in the Development of the Intellectual Potential of the Future Practical Psychologist]. Abstract of PhD Dissertation. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University (in Ukr.).

Polishchuk, V. M. (2007). Vikova i Pedahohichna Psykholohiia [Age and Pedagogical Psychology]. Sumy: Universytetska knyha (in Ukr.).

Ponomarenko, V. S. (2012). Problemy Pidhotovky Kompetentnykh Ekonomistiv ta Menedzheriv v Ukraini [Problems of Training Competent Economists and Managers in Ukraine]. Kharkiv: INZhEK (in Ukr.).

Riegel, K. F. (1975). Toward a Dialectical Theory of Development. Human Development, 18(1-2), 50-64, doi: https://doi.org/10.1159/000271475.

Riegel, K. F. (1979). Foundations of Dialectical Psychology. New York: Academic Press.

Rogers, C. R., & Freiberg, H. J. (1994). Freedom to Learn, 3-rd ed. New York: Merrill; Toronto: Maxwell Macmillan.

Romanovska, L. I. (2005). Kohnityvnyi Styl Osobystosti yak Chynnyk Protsesu Rozuminnia Tekstu [Cognitive Style of Personality as a Factor in the Process of Understanding the Text]. Abstract of PhD Dissertation. Kyiv: G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine (in Ukr.).

Royce, J. R., & Mos, L. P. (1980). Manual: Psycho-Epistemological Profile. University of Alberta.

Savchyn, M. V. (2007). Pedahohichna Psykholohiia [Pedagogical Psychology]. Kyiv: Akademvydav (in Ukr.).

Sheiko, E. P. (2009). Profesiina Pidhotovka Menedzheriv yak Faktor Formuvannia Zdatnosti do Spilnoi Upravlinskoi Diialnosti [Professional Training of Managers as a Factor in the Formation of the Ability to Joint Management Activities]. Teoretychni i Prykladni Problemy Psykholohii [Theoretical and Applied Problems of Psychology], 1 (21), 245-251 (in Ukr.).

Skorynina, O. V. (2000). Kohnityvnyi Styl ta Piznavalni Protsesy [Cognitive Style and Cognitive Processes]. Visnyk Kharkivskoho Derzhavnoho Pedahohichnoho Universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiia [Bulletin of H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University. Psychology], 4(13), 119-123 (in Ukr.).

Sternberg, R. J. (2001). What is the Common Thread of Сreativity? Its Dialectical Relation to Intelligence and Wisdom. American Psychologist, 56(4), 360-362, doi: https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.4.360.

Sternberg, R. J. (Ed.). (2002). Prakticheskii Intellekt [Practical Intelligence in Everyday Life] (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Piter (in Russ.).

Studenikin, A. A. (1999). Vplyv Kohnityvnoho Styliu Osobystosti na Protses Spilkuvannia [The Influence of Cognitive Style of Personality on the Process of Communication]. Abstract of PhD Dissertation. Kyiv: G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine. (in Ukr.).

Tokareva, N. M., & Shamne, A. V. (2017). Vikova ta Pedahohichna Psykholohiia [Age and Pedagogical Psychology]. Kyiv (in Ukr.).

Tolochek, V. A. (2013). Problema Stilei v Psikhologii: Istoriko-Teoreticheskii Analiz [The Problem of Styles in Psychology: Historical and Theoretical Analysis]. Moscow: Institute of Psychology of Russian Academy of Science (in Russ).

Torrance, E. P. (1964). Guiding Creative Talent. New York: Prentice Hall.

Torrance, E. P. (1979). The Search for Satori and Creativity. New York: Creative Education Foundation.

Vygotsky, L. S. (2003). Psikhologiya Razvitiya Cheloveka [Psychology of Human Development]. Moscow: Eksmo-Press (in Russ.).

Wang, D., Hao, L., Maguire, P., Hu, Y. (2018). The effects of cognitive style and emotional trade-off difficulty on information processing in decision-making. International Journal of Psychology, 53(6), 468-476, doi: https://doi.org/10.1002/ ijop.12404.

Wardell, D. M., & Royce, J. R. (1978). Toward a Multi-Factor Theory of Styles and Their Relationships to Cognition and Affect. Journal of Personality, 46(3), 474-505, doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1978.tb01013.x.

Whetten, D. A. (n.d.). Opredelenie Vashego Stilya Poznaniya po Metodu LSI [Determination of Your Learning Style According to the LSI Method], Retrieved from http://www.elitarium.ru/stil-obuchenie-informaciya-poznanie-put-issledovanie-opyt-problema-nablyudenie-ehksperimentirovanie-abstraktnaya-rezultat/

Witkin, H. A., & Dyk, R. B., Faterson, H. F., Goodenough, D. R., & Karp, S. A. (1962). Psychological Differentiation. New York, London: John Wiley & Sons.

Witkin, H. A., & Goodenough, D. R. (1982). Cognitive Style: Essence and Origins. Psychological Issues, 51, 1-141.

Zhang, M., Wang, X., Wang, F., & Liu, H. (2020). Effect of Cognitive Style on Language Control During Joint Language Switching: an ERP Study. Journal of Psycholinguistic Research, 49(3), 383-400, doi: https://doi.org/10.1007/s10936-019-09682-7.

Zherdetska, L. L. (2006). Kohnityvni Styli yak Chynnyk Profesiinoho Stanovlennia Maibutnikh Psykholohiv [Cognitive Styles as a Factor in the Professional Development of Future Psychologists]. Abstract of PhD Dissertation. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (in Ukr.).

Downloads

Published

2021-06-27

How to Cite

Kostiuchenko О. ., Dykhnych, L. ., & Cristóvão, A. . (2021). Cognitive Stylistic Component of Socio-Cultural Activity Manager Training. Socio-Cultural Management Journal, 4(1), 57–82. https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235689

Issue

Section

THEORY, HISTORY, CULTURE AND ART OF MANAGEMENT