Kovalenko, Y. . (2021). The Success Phenomenon in Socio-Cultural Management. Socio-Cultural Management Journal, 4(1), 3–33. https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235662